12. Önskelista för framtiden

Riksdagshuset, Mannerheimvägen 30

60°10.304′, 024°55.985′ vid roten av renoveringsstaketet, inte tillgängligt för rullstolar

– Hbtiq-mottagningscentral

– En egen hbtiq-gemenskap, -organisation eller -stödgrupp för personer med afrikansk härkomst

– Asylsökandenas hälsning: ”Det är inte coolt att fråga vem du är och vad du gör här. Bemöt oss som individer, inte som stereotypiska representanter för någon särskild grupp. Stöd från finländska hbtiqorganisationer!”

– Hbtiq-åldringshem

– Sex coach till FPAs rehabiliteringslista för funktionsnedsatta

– Adoptionsrätten berör alla, även funktionsnedsatta

– Kyrkbröllop för regnbågsfolket

– Förnyande av translagen

12. Wish List For The Future

Parliament House, Mannerheimintie 30

60°10.304′, 024°55.985′ Next to construction fence, not wheelchair accessible

 • LGBTIQ reception center
 • LGBTIQ community, association or peer group for African people
 • Regards from asylum seekers: “It’s not cool to ask where are you from and what are you doing here. Treat us as individuals and not as stereotypical representatives of a given group. Support from the Finnish LGBTIQ community!”
 • LGBTIQ home for the elderly
 • Sex coach into Kela’s (Social Insurance Institution’s) rehabilitation list for people with disabilities
 • Adoption rights concern everyone, also people with disabilities
 • Church weddings for rainbow people
 • Renewing the Trans Act

12. Tulevaisuuden toivomuslista

Eduskuntatalo, Mannerheimintie 30

60°10.304′, 024°55.985′ remonttiaidan juuressa

 • Hlbtiq-vastaanottokeskus
 • Afrikkalaisten oma hlbtiq-yhteisö, -järjestö tai –vertaisryhmä
 • Turvapaikanhakijoiden terveiset: ”Ei ole cool kysyä, mistä olet ja mitä teet täällä. Kohdelkaa meitä yksilöinä, ei stereotyyppisinä jonkin tietyn ryhmän edustajina. Tukea suomalaiselta hlbtiq-yhteisöltä!”
 • Hlbtiq-vanhainkoti
 • Sex coach Kelan vammaisten kuntoutuslistalle
 • Adoptio-oikeus koskee kaikkia, myös vammaisia
 • Kirkkohäät sateenkaariväelle
 • Translain uudistaminen

11. Funktionsnedsatta personer

Helsingfors Universitets Huvudbibliotek, Kaisa-Huset, Fabiansgatan 30

60°10.288′, 024°56.953′ bakom rännan

Funktionsnedsatta personers sexualitet är fortfarande tabu. Om man hör till två minoriteter kan det vara dubbelt svårare att få sin röst hörd. Man behöver tillgängliga utrymmen som möjliggör deltagande för den egna gruppens verksamhet. På 90-talet öppnade internet nya möjligheter för hbtiq-folket. Helsingfors Universitetsbiblioteks informationsexpert Eva Isaksson, hörselskadad och föregångare för tillgänglighet, grundade 1993 Sapfo-epostlistan för lesbiska kvinnor som möjliggjorde att man kunde hålla kontakt med andra lbt-kvinnor runtom i Finland. Nuförtiden erbjuds verksamhet för funktionsnedsatta hbtiq-personer av HeSeta:s Kahden Vähemmistön Väkeä (sv. Två Minoriteters Folk) och de teckenspråkiga Viittova sateenkaari -grupperna samt ungdomsgruppen Sateenkaari-Seitti som erbjuds av Nuorisoyhteistyö Seiti.

Information om utrymmets eller tillställningens hinderfrihet och tillgänglighet är ofta en förutsättning för handikappade att delta i hbtiq-kulturen. Av Helsingfors gaybarer är det bara DTM som informerar på nätsidorna att deras utrymme är hinderfritt. Listan över Helsingfors gaybarers tillgänglighet finns här.

11. People With Disabilities

Helsinki University Main Library, Kaisa House, Fabianinkatu 30

60°10.288′, 024°56.953′ Behind rain chute

The sexuality of people with disabilities is still a strong taboo. As a member of two minorities it may be difficult to find a way to be heard. More accessible spaces are needed to enable people’s participation in their own communities. In the 1990s the Internet opened new possibilities for LGBTIQ people. Information specialist at the Helsinki University, Eva Isaksson, a pioneer in accessibility and hearing impaired herself, established the Sapfo emailing list in 1993, which enables lesbian women all around Finland to keep in contact. Today activities for LGBTIQ people with disabilities are organized by HeSeta’s Kahden Vähemmistön Väkeä and Viittova sateenkaari groups and Sateenkaari Seitti (Rainbow Web) of the Seitti youth cooperation.

Information on the accessibility of a space or event is often a precondition for disabled people to participate in LGBTIQ culture. Of the gay bars in Helsinki only DTM mentions at its website that the club is accessible. You will find a list describing the accessibility of Helsinki’s gay bars here.

11. Vammaiset ihmiset

Helsingin yliopiston Pääkirjasto, Kaisa-talo, Fabianinkatu 30

60°10.288′, 024°56.953′ rännin takana

Vammaisten ihmisten seksuaalisuus on yhä vahva tabu. Kahteen vähemmistöön kuuluvana voi olla kaksin verroin vaikeampaa saada ääntään kuuluviin. Tarvitaan esteettömiä tiloja, jotka mahdollistavat osallistumisen omien yhteisöjen toimintaan. 90-luvulla internet avasi uusia mahdollisuuksia hlbtiq-väelle. Helsingin yliopiston kirjaston tietoasiantuntija Eva Isaksson, kuulovammainen ja saavutettavuuden edelläkävijä, perusti 1993 lesbonaisille suunnatun Sapfo-sähköpostilistan; se mahdollisti yhteydenpidon muihin lbt-naisiin ympäri Suomea. Nykyään hlbtiq-vammaisille toimintaa tarjoaa HeSeta:n Kahden Vähemmistön Väkeä ja Viittova sateenkaari -ryhmät sekä Nuorisoyhteistyö Seitin Sateenkaari-Seitti.

Tieto tilan tai tapahtuman esteettömyydestä ja saavutettavuudesta on usein edellytys vammaisten mahdollisuuksille osallistua hlbtiq-kulttuuriin. Helsingin gaybaareista vain DTM ilmoittaa nettisivuillaan, että heidän paikkansa on esteetön. Lista Helsingin homobaarien esteettömyydestä löytyy täältä.

10. Fritt föränderligt

Arbis, Sturegatan 2

60°11.229′, 024°56.586′ i gropen i stenstaketet

Personer med en icke-binär könsidentitet känner inte igen sig i det binära könssystemet, utan de upplever sig vara av något annat kön eller någonting mellan könen. Rapparen Tero Hetero med sitt band och bildkonstnären Maija Saksman med sin fästman-fästmö-roll har blivit röster för de icke-binära.

Den som också har gått sin egen väg är också transvestiten Lars Svartström, känd under namnet BB, som var med och grundade Psyke rf 1968–69. Också dragdrottningar och -kungar parodierar heterosexuella könsnormer i sina föreställningar.

Interkönade är å sin sida personer vilkas kropp inte motsvarar normativa förväntningar på den könade kroppen. Interkön beror på olika genetiska eller hormonella faktorer och kan diagnosticeras redan hos spädbarn eller först i vuxenålder. Enligt läroplanen från år 2016 är det skolundervisningens uppgift att öka kunskapen om och förståelsen för könets mångfald.

10. Freely Adaptable

Arbis, Sturenkatu 2

60°11.229′, 024°56.586′ In hole in stone fence

Non-binary gender refers to people who do not identify with the male and female binary. Among people who have risen as spokespersons for the non-binary gender in Finland are, for example, the rap artist Tero Hetero and his band and visual artist Maija Saksman with her Groombride character.

Another known follower of his own path is BB name Lars Svartström, a transvestite who was one of the founders of the Psyke sexual minority association in 1968–69. Many drag queens and kings have also parodied heterosexual gender norms in their performances.

Intersex people in turn are people whose bodies do not conform to the normative expectations of sex traits. Underlying intersexuality are different genetic or hormonal factors, and intersexuality may be discovered anytime from infancy to adult age.

According to the comprehensive school curriculum for 2016 it is the task of basic education to increase information and understanding on gender diversity.

10. Vapaasti muunneltavissa

Arbis, Sturenkatu 2

60°11.229′, 024°56.586′ kiviaidan kolossa

Muunsukupuoliset eivät koe kaksijakoista sukupuolijärjestelmää omakseen, vaan kokevat olevansa jotain muuta sukupuolta tai jotain sukupuolten välistä. Muunsukupuolisten ääneksi ovat nousseet muun muassa räppäri Tero Hetero bändinsä kanssa sekä kuvataiteilija Maija Saksman Sulhasmorsian-hahmollaan.

Oman tiensä kulkijoita on myös BB-nimellä tunnettu transvestiitti Lars Svartström, joka oli perustamassa Psyke ry:tä 1968–69. Myös drag queenit ja kingit parodioivat heteroseksuaalisia sukupuolinormeja omissa esityksissään.

Intersukupuoliset ovat puolestaan henkilöitä, joiden keho ei vastaa normatiivisia odotuksia sukupuolitetuista kehoista. Intersukupuolisuuden takana on erilaisia geneettisiä tai hormonaalisia tekijöitä, ja intersukupuolisuus voi tulla ilmi vauvana tai vasta aikuisiässä.

Vuoden 2016 peruskoulun opetussuunnitelmien mukaan koulun opetuksen tehtävänä on lisätä tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta.